Hvilken risiko er der ved at være med i ANDELSGARANT A.M.B.A.?

Inden du beslutter dig for at være med i ANDELSGARANT A.M.B.A., er det vigtigt, du gør dig nogle overvejelser om risiko.

ANDELSGARANT A.M.B.A. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Det betyder, at dit eventuelle tab er maksimeret til dit til enhver tid værende indskud af andelskapital og produktbetaling.

Der vil være tab.

Med flere hundrede andelshavere vil der uvægerlig tid efter anden opstå tab, fordi en andelshaver ikke kan betale sin leverandør. Det er i disse situationer ANDELSGARANT A.M.B.A. træder til.

Til at dække de forventede tab hensættes der 1 % af hver indeståelse.

Her er et eksempel:

Hvis 200 andelshavere hver laver 12 indeståelser om året, med en gennemsnitlig størrelse på 50.000 DKK, hensættes der 1.200.000 DKK. (200*12*50.000/100) til dækning af tab og administration. Skønsmæssigt går de 200.000 DKK til administration og de resterende 1.000.000 DKK kan bruges til at dække tab.

En andelshaver kan maksimalt have indeståelser for 5 gange den indbetalte andelskapital. Det maksimale tab på en andelshaver, der har indbetalt 20.000 DKK i andelskapital er derfor 70.000 DKK (100.000-20.000-10.000), idet andelshaverens egen indbetalt andelskapital og deponeringen på 10% af indeståelsen anvendes først. Forudsætningen er her, at tabet opstår på den første indeståelse andelshaveren har fået. I alle andre tilfælde vil tabet blive mindre.

Med det maksimale tab på hver af de andelshavere, der påfører ANDELSGARANT A.M.B.A. tab, er prissætningen robust overfor, at 14 (1.000.000/70.000) andelshavere påfører os tab. Det svarer til at 7 % af alle andelshavere hvert år påfører os tab. Til sammenligning er konkursraten blandt alle danske virksomheder ca. 1,8 % pr. år.

Det er derfor vores vurdering, at prisen er robust overfor tab. Er årets tab mindre, tilbagebetales det overskydende beløb til andelshaverne forholdsmæssigt efter, hvor stor omsætning de har haft. Læs mere herom i vedtægterne.

Inden du beslutter dig for at blive andelshaver, anbefaler vi, at du taler med din revisor og/eller din juridiske rådgiver.